Zaopatrujemy rolników i firmy handlowe.
Istniejemy na rynku od 1991 roku
+48 77 435 75 00

Nawozy

Już od 25 lat zaopatrujemy naszych klientów w nawozy

Zapewniamy stałą dostępność nawozów jedno- i wieloskładnikowych, azotowych sypkich i płynnych.
Aby ułatwić naszym odbiorcom dostęp do RSMu, przy zakupie proponujemy wypożyczenie zbiorników 1000 l do
transportu i przechowywania na czas określony.

Powstanie i rozwój firmy wiąże się z produkcją nawozów wieloskładnikowych tzw. blendingów.
Już od 25 lat zaopatrujemy naszych klientów w nawozy.

Blendingi to historia, dzisiaj proponujemy szeroki asortyment nawozów krajowych i importowanych, jedno- i wieloskładnikowych. Realizujemy dostawy bezpośrednio od producenta do gospodarstwa. Dostarczamy również mniejsze ilości z naszych lokalnych magazynów.
Wszelkie proponowane rozwiązanie sprawdzamy na naszych polach produkcyjnych w róznych warunkach klimatyczno-glebowych. Współpracujemy ze specjalistami i doradcami koncernów chemicznych i nawozowych.
Na bieżąco poszerzamy własne kompetencje i umięjetności aby służyć pomocą i informacją naszym klientom. Cyklicznie organizujemy dla nich spotkanie szkoleniowe a także wykłady uznanych autorytetów środowiska naukowego.

FIRMY NAWOZOWE I CHEMICZNE

Proponowane rozwiązania w ochronie roślin konsultujemy
z przedstawicielami koncernów chemicznych a także z osobami
odpowiedzialnymi w naszej firmie za produkcję polową.

ekograncali

Nawozy wapniowe
Od kilku sezonów intensywnie rozwijamy w naszej firmie tematy związane z wapniowaniem gleby.

Producenci wapna przygotowują dla nas odpowiednio zmielone produkty wapniowe w odpowiedniej formie, składzie i stężeniu. Aby prawidłowo ustalić dawkowanie i dobrać wapno, zainteresowany klient powinien znać bieżące potrzeby wybranych pól (powinien posiadać aktualne analizy gleby), później wystarczy tylko ustalić termin usługi. Reszta jest już po naszej stronie.
Więcej informacji na temat usługi wapnowania znajdą Państwo na stronie
www.taniewapnowanie.pl

Dobór właściwego rozwiązania w przypadku wapnowania ma ogromne znaczenie, ze względu na koszty logistyczne i
szybkość działania zastosowanego węglanu wapnia.

Większość gleb użytkowanych w Polsce znajduje się na utworach polodowcowych, bogatych w piaski i iły. Naturalne pH tych
utworów jest niskie.
Dobór właściwego rozwiązania w przypadku wapnowania ma ogromne znaczenie, ze względu na koszty logistyczne i szybkość
działania zastosowanego węglanu wapnia.
Na rynku dostępnych jest wiele produktów poprawiających pH i jakość gleby. Wybór najodpowiedniejszej opcji nie należy do łatwych.
Jakość, szybkość działania i cena to kluczowe parametry uwzględniane przy zakupach. Niestety często brakuje elementarnej
wiedzy.
  • jak rozróżnić szybko działający węglan wapnia od zmielonej krystalicznej skały wapiennej
  • Co to jest reaktywność?
  • jakie znaczenie ma źródło pochodzenia i wiek węglanów?
Reaktywność - to miara szybkości reakcji nawozu wapniowego na glebę. Wyraża się ją w procentach
(%) w stosunku do aktywności świeżo strąconego węglanu wapnia, którą przyjęto za 100 %.
Cecha ta ściśle związana jest ze stopniem rozdrobnienia surowca, dlatego oznacza sie ją przy ścisle określonej średnicy cząstek.
Reaktywność związana jest z wiekiem geologicznym wapieni i waha się od kilkunastu procent dla
najstarszych skrystalizowanych wapieni i dolomitów z okresu prekambryjskiego do prawie 100 % dla miękkich złóż kredy jeziornej z okresu holocenu.
Im wieksza reaktywność, tym szybciej przebiega proces odkwaszania gleby.

Poszerzamy paletę produktów wapnujących. Szukamy najlepszych rozwiązań dla nowoczesnych gospodarstw. Chcemy, aby
równoległe przy zmianie pH wpływać także na inne parametry gleby i zabezpieczać potrzeby roślin.
Chcemy zaproponować Państwu kilka rozwiązań w oparciu o granulaty.
Ekograncali Activ - to kreda jeziorna z okresu holocenu zawierająca dodatkowo do 20% materii organicznej.
Jest to polski produkt naturalnego pochodzenia, wydobywany i poddawany procesowy granulacji.
Głównymi składnikami Ekograncali Activ są:
  • CaCO3 80-95% (~50% CaO)
  • Materia organiczna (uwęglony detrytus - silnie rozdrobniona materia organiczna, która w środowisku glebowym wchodzi w skład próchnicy) do 20%.
  • Minerały ilaste
    W kredzie znajdują się dodatkowo mikroelementy bogate w związi żelaza, magnezu, potasu, siarki i fosforu.
    Granula jest duża i twarda. Łatwa do wysiewu.
Kreda holoceńska współwystępuje z przetworzoną w różnym stopniu materią organiczną, torfowiskami, złożami węgla brunatnego.
Kreda może zawierać do 20% materii organicznej. Zawarta substancja organiczna powoduje, iż Ekograncali Activ posiada naturalnie
ciemne zabarwienie.
Proces powstawania kredy jeziornej polega na wytrącaniu nadmiaru węglanu wapnia z roztworu wodnego - to co powstaje ma postać (amorficzną) i w łatwy sposób ulega ponownemu rozpuszczeniu. To bardzo młody geologicznie utwór.
Kreda jeziorna jest kopalnią kruchą i słabo zwięzłą. Posiada dużą porowatość. Ma dużą powierzchnię aktywną, która decyduje
o szybkości i intensywności reakcji. W związku z czym rezultat stosowania kredy jeziornej w postaci zmiany pH gleby jest szybszy niż przy innych stosowanych "wapnach", których działanie przynosi efekt rozłożony w długim czasie.
Węgiel brunatny zawarty w Ekograncali Activ wspaniale wpływa na żyzność gleby.
Polskie złoża węgla brunatnego są tworzone przede wszystkim przez węgiel miękki. Polskie węgle brunatne są bogate w kwasy
tłuszczowe, które stanowią źródło materii organicznej.
Podwyższona zawartość materii organicznej w glebie powoduje zwiększenie zdolności gleby do sorpcji pierwiastków, z drugiej
strony materia organiczna z węgla ulega powolnej mineralizacji, dostarczając mikro i makroelementy uprawianym roślinom.
Substancje humusowe (zwłaszcza kwasy fulwowe i huminowe) powstałe z dostarczonej do gleby materii organicznej pozytywnie
wpływają na zwiększenie kompleksu sorpcyjnego gleby, oraz na poprawę warunków powietrzno-wodnych.
W środowisku glebowym, podczas humifikacji węgla brunatnego zachodzą podobne procesy jak przy rozkładzie każdej innej materii
organicznej. O dynamice przemian decyduje stosunek C do N.
Substancja organiczna zasobniejsza w węgiel C jest trwalszym źródłem energii i materii organicznej dla mikroorganizmów i wolniej podlega procesom humifikacji.
Porowata struktura węgla brunatnego wpływa na zwiększenie możliwości sorpcyjnych gleby, lepsze dotlenienie i szybszy rozwój fauny i flory glebowej.
Węgiel brunatny ma także działanie czysto nawozowe, dostarcza mikro i makroelementy- produkty procesu mineralizacji.
Posiada zdolności wymiany jonów pomiędzy roztworem glebowym i fazą stałą gleby. Pochłania metale ciężkie (kadm, rtęć, ołów...),
które wiąże w trwałe związki unieszkodliwiając je. Sprawdza się na obszarach zagrożonych i poddawanych rekultywacji.
Regularne stosowanie Ekograncali Activ daje długotrwały efekt.
Połączenie węglanu wapnia z substancją organiczną to jednoczesne działanie odkwaszające glebę oraz działanie strukturotwórcze
i źródło mikroelementów. Możliwe jest stosowanie zarówno doglebowe i pogłówne w całym okresie wegetacyjnym.

Najskuteczniej działa na gleby lekkie, piaszczyste, silnie zakwaszone, zdegradowane i zawierające składniki toksyczne. Nawóz przeznaczony na wszelkie uprawy polowe, warzywnicze, szklarniowe, sadownicze, użytki zielone i tereny rekultywowane.

Średnie dawkowanie w zależności od zasobności gleby i kategorii agronomicznej:
400 kg - 2000 kg / ha

Rekultywacja terenów silnie zdegradowanych, pokopalnianych, po budowie dróg, zanieczyszczonych:
1200 kg - 2000 kg / ha

EKOGRANCALI Activ - wysokiej jakości kreda nawozowa. PRODUKT POLSKI.
Gruba, wyrównana granula - łatwa do wysiewu.
CaCO3 min. 90% (CaO min. 50%)

Reaktywność bardzo wysoka niemal 100%, szybkie rozpuszczanie i działanie nawozu.
Ekograncali Activ to doskonałe źródło wapnia dla roślin. Ca jest łatwo dostepny i szybko przyswajalny. Organiczne pochodzenie kredy,
jej właściwości i wiek geologiczny wpływają na doskonałą rozpuszczalność.
Równocześnie wpływa na poprawę struktury gleby, rozwoju systemu korzeniowego i przyswajalność składników pokarmowych.
Przyczynia się do szybszego rozkładu resztek pożniwnych oraz przyśpiesza rozwój organizmów glebowych pośredniczących
w procesach odżywiania roślin.
Wysoko reaktywny węglan wapnia wpływa na stan i jakość próchnicy w glebie. Próchnica sprzyja pojemności wodnej
gleby - stanowi magazyn dla wody i składników pokarmowych.
Gleba o wyższej kulturze to wyższe plony, łatwiejsza agrotechnika, lepsza zdrowotność roślin - to gleba w wysokiej cenie.
Stosowanie zarówno doglebowe i pogłówne w całym okresie wegetacyjnym.
Produkt nadaje się na wszystkie rodzaje gleb. Dawkę ustala sie w zależności od typu gleby i potrzeb wapnowania.

Specyfikacja

kolor
Zawartość CaCO3
Zawartość CaO
Części nierozpuszczalne
pH
Wilgotność
Biało szary
min 90%
min 50%
Max 3-4 %
8%
Max 10%
Zalecane dawki: 400 kg - 1000kg / ha
WYSOKA JAKOŚ W NAJLEPSZEJ CENIE
PRODUKT POLSKI